माई री मैंने गोविंद लीनो मोल भजन लिरिक्स

माई री मैंने गोविंद लीनो मोल,
गोविंद लीनो मोल।।कोई कहे सस्ता,

कोई कहे महंगा,
लीनो तराज़ू तोल,
माई री मैंने लीनो तराज़ू तोल,
माई रीं मैंने गोविंद लीनो मोल,
गोविंद लीनो मोल।।कोई कहे बन में,

कोई कहे मन में,
आवत प्रेम की लोर,
गोविंद लीनो मोल,
माई रीं मैंने गोविंद लीनो मोल,
गोविंद लीनो मोल।।मीरा के प्रभु गिरधर नागर,

आवत प्रेम की लोर,
गोविंद लीनो मोल,
माई रीं मैंने गोविंद लीनो मोल,
गोविंद लीनो मोल।।माई री मैंने गोविंद लीनो मोल,

गोविंद लीनो मोल।।

Singer – Karuna Sharma


You May Also Like  दातार हो तो दया तुम दिखा दो श्री कृष्ण भजन लिरिक्स
close