थाने बार बार नहीं मिलसी रे मिनक जन्म रो चोकडीयो

थाने बार बार नहीं मिलसी रे,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
तने बार बार नही मिलसी रे,
मिनक जन्म रो चोकडीयो।।अरे बालपनो हंस खेल गमायो,

अरे बालपनो हंस खेल गमायो,
अरे जोबन गमायो जोबनीयो,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
अरे जोबन गमायो जोबनीयो,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
तने बार बार नही मिलसी रे,
मिनक जन्म रो चोकडीयो।।अरे आंख फेर पच पच मे मरीयो,

अरे आंख फेर पच पर मे मरीयो,
यु भवतारण क्यु बिसरीयो,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
यु भवतारण क्यु बिसरीयो,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
तने बार बार नही मिलसी रे,
मिनक जन्म रो चोकडीयो।।अरे मात पिता थारो कुटम कबीलो,

अरे मात पिता थारे कुटम कबीलो,
मृत्यु आगे कुण फिरीयो,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
मृत्यु आगे कुण फिरीयो,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
तने बार बार नही मिलसी रे,
मिनक जन्म रो चोकडीयो।।अरे अंतकाल रो आयो आकडो,

अरे अंतकाल रो आयो आकडो,
देख दुख ने क्यु डरीयो,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
देख दुख ने क्यु डरीयो,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
थाने बार बार नही मिलसी रे,
मिनक जन्म रो चोकडीयो।।ओ संताराम ने सतगुरु मिलीया,

अरे संताराम ने सतगुरु मिलीया,
बिना नाम भई कुण तिरीयो,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
बिना नाम भई कुण तिरीयो,
मिनक जन्म रो चोकडीयो,
तने बार बार नही मिलसी रे,
मिनक जन्म रो चोकडीयो।।थाने बार बार नहीं मिलसी रे,

मिनक जन्म रो चोकडीयो,
तने बार बार नही मिलसी रे,
मिनक जन्म रो चोकडीयो।।

गायक – शंकर टाक जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


You May Also Like  विश्वास जरुरी है खाटू श्याम भजन लिरिक्स
close