अमलीड़ो बाबो अम्लिडो राजस्थानी भजन लिरिक्स

अमलीड़ो अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो
बाबो अम्लिडो बाबो अमलीड़ो,
भक्ता ने लागे बालो,
भक्ता ने लागे प्यारो,
म्हारो राम रुणिचे वालो,
बाबो भोलो अमलीड़ो,
अम्लिडो अम्लिडो।।अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो,

भोलो अम्लिडो भोलो अम्लिडो
गांजा की चिलमा पीवे,
और नाग गले लिपटावे,
म्हारो बाबो भोलो अम्लिडो,
अम्लिडो अम्लिडो।।अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो,

भोलो अम्लिडो भोलो अम्लिडो
मावा मिठाई खावे,
नारेल्या रा भोग लगावे,
म्हारो बाबो भोलो अम्लिडो,
अम्लिडो अम्लिडो।।अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो,

भोलो अम्लिडो भोलो अम्लिडो
हाथा में भालो सोवे,
घुड़ले पे दौडयो आवे,
म्हारो बाबो भोलो अम्लिडो,
अम्लिडो अम्लिडो।।अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो,

भोलो अम्लिडो भोलो अम्लिडो
भक्ता रा कष्ट मिटावे
रानी बाबा ने गावे,
‘तेज़ी’ और ‘भाटी’ अम्लिडो,
म्हारो बाबो भोलो अम्लिडो,
अम्लिडो अम्लिडो।।अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो

बाबो अम्लिडो बाबो अम्लिडो,
भक्ता ने लागे बालो,
भक्ता ने लागे प्यारो,
म्हारो राम रुणिचे वालो,
बाबो भोलो अम्लिडो,
अम्लिडो अम्लिडो।।

You May Also Like  आस राखो सतगुरु की भजन लिरिक्स
close